Phân hữu cơ là hợp chất hữu cơ dùng làm trong nông nghiệp, hình thành từ phân người, phân động vật, lá cành cây, … dùng để chăm sóc cây một cách tốt nhất.

Scroll