Không có vườn rộng, vẫn có rau sạch ăn quanh năm bằng túi vải trồng cây